This website uses cookies so that we can provide you with the best possible experience. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. You can find out more about how we use cookies here. If you would like to know more about cookies, or how you can delete them, click here.

Galw am Wirfoddolwyr ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol

Cais am Wirfoddolwyr ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol

(scroll down for English)Eisteddfod

Yn 2017, bydd gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru stondin yn  Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn a gynhelir rhwng 5 a 12 Awst.

Nod y stondin fydd codi proffil cynllunio ac ymwybyddiaeth ohono, gan ganolbwyntio'n arbennig ar bobl ifanc. Bydd gennym 'gêm' y gall plant ifanc ei chwarae er mwyn eu helpu i adeiladu tref.

Rydym yn chwilio am aelodau o'r SCTB i'n helpu i staffio'r stondin. Fedrwch chi gynnig hanner diwrnod? Yn amlwg, rydym yn chwilio yn y lle cyntaf am aelodau a fedr siarad Cymraeg, neu sy'n dysgu (cyfle gwych i ymarfer), ond mae croeso i unrhyw aelod ymgeisio.

Byddwch yn cael tocyn am ddim gennym i faes yr Eisteddfod am y diwrnod yn byddwch yn gweithio gyda ni a chewch eich briffio hefyd ar weithgareddau'r stondin ac ati. Yn anffodus, ni fedrwn gynnig cymorth gyda chostau teithio a chynhaliaeth i fynychu'r Eisteddfod.

Os na fedrwch wirfoddoli ar y stondin ond serch hynny'n bwriadu dod i'r Eisteddfod – cofiwch alw heibio i ddweud 'helo'.

Os hoffech wirfoddoli, a fyddech cystal os gwelwch yn dda â llenwi'r ffurflen sydd ynghlwm a'i hanfon yn ôl at Georgina Roberts erbyn dydd Llun 10fed Gorffennaf 2017 fan bellaf (er y byddwn yn neilltuo llefydd ar sail y cyntaf i'r felin).

Calling Volunteers for the Eisteddfod Genedlaethol

In 2017 RTPI Cymru will be having a stand at the Anglesey Eisteddfod Genedlaethol between 5th and 12th August.

The aim of the stand will be to provide to raise the understanding and profile of planning, particularly focusing on young people. We will have a 'game' available for young children to play to help them build a town too.

We are looking for RTPI members to help us staff the stand. Could you offer half a day? We are obviously looking for those members that can speak Welsh, or are learning (a great opportunity to practice), in the first instance, but all members are welcome to apply.

We will provide you with a free field ticket to attend the Eisteddfod on the day you work with us and will provide you with a briefing on the stand's activities etc. in advance. Unfortunately we are unable to offer support for travel and subsistence to attend the Eisteddfod.

 If you are unable to volunteer on the stand, but are coming to the Eisteddfod – please drop by and say 'hello'.

If you would like to volunteer, please complete the attached form and return it to Georgina Roberts by Monday 10th July 2017, at the latest (although we will allocate spaces on a first come first served basis).